Delfstoffenwinning

Delfstoffen zijn mineralen die uit de grond worden gewonnen, om daarna te worden gebruikt als energiebron. Steen/bruinkool is daar een voorbeeld van. Ook zijn er hele kostbare delfstoffen zoals goud. Vloeibare delfstoffen zijn aardgas en aardolie.

Aardgas

Diep in de aarde veranderen oude plantenresten in veen. Dit gebeurt onder hoge druk. Later verandert het veen in steenkool. Onder invloed van warmte ontstaat er aardgas. Aardgaswinning gebeurt door eerst de plek op te sporen, te boren en daarna de winningsplek weer op te ruimen. Bijna alle huishoudens in Nederland gebruiken aardgas uit Groningen. De provincie Groningen en zijn inwoners hebben al lange tijd enorm veel last van de gaswinning. Januari 2018 was er nog een flinke aardbeving met een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Eindelijk na jaren is de overheid zich bewust van de nadelige effecten. Zij willen er voor zorgen dat na 2030 de gaswinning in Groningen verleden tijd is. Het gas heeft enorm veel geld voor de overheid opgebracht maar aan de andere kant is voor de inwoners van de provincie Groningen veel leed veroorzaakt. Beschadigingen aan woningen maar ook psychische schade door onrust en onmacht.

Delfstoffenwinning schelpen

Behalve dat op het land allerlei delfstoffen worden gewonnen die gebruikt kunnen worden in de bouw, wordt ook als delfstof schelpen gewonnen uit zee. Dit zijn voornamelijk fossiele schelpen als kokkels en mosselen. Schelpen worden gebruikt als bouwgrondstof en kent een groot aantal toepassingen zoals, drainage, isolatie, monumentenrestauraties, oeverbeschermingen, vogelrustplaatsen, fiets- en wandelpaden, gritfabricage en mengvoeders voor gevogelte. Regelmatig worden er onderzoeken uitgevoerd of door schelpenwinning achteruitgang van de kuststrook wordt gegenereerd.

Natuursteen

In Nederland worden en werden drie soorten natuursteen gevonden. Zandsteen werd vroeger gevonden in het Twentse Lösser. Deze steengroeve is nu gesloten. Zandsteen bewerken in de open lucht is sinds 1951 verboden omdat er grote hoeveelheden kwartsstof vrijkomt die longziektes kunnen veroorzaken.

Kalksteen

Kalksteen is een gesteente dat is ontstaan door de opeenhoping van (kalkhoudende) stoffelijke overblijfselen van in zee levende organisme. Kalksteen wordt veel gebruikt tijdens de productie van bouwmaterialen. Portlandklinker, de belangrijkste grondstof voor portlandcement, bestaat voor ongeveer 70% uit kalksteen. Kalksteen wordt nog gewonnen in Limburg.

Mergel

Mergel is een typische delfstof uit Limburg. Limburgse mergel is een krijtgesteente wat uit mergelgrotten werd gewonnen. Mergelgrotten in Limburg worden nu nog wel als champignonkwekerijen gebruikt. Mergelwinning vindt nog wel plaats in Begië. Mergel is perfect materiaal voor de beeldhouwer. Dit natuursteen is goed bestand tegen invloeden van het klimaat.