Bodemsanering

Bodemsanering zal plaats vinden wanneer er sprake is van bodemverontreiniging. Vervuilde plekken in Nederland, worden meestal gevonden waar vroeger een fabriek of tankstation stond. Ook landbouwgronden kunnen vervuild zijn met stoffen die inmiddels verboden zijn. Denk hierbij aan bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Bodemvervuiling is een opkomend probleem, mede omdat het op veel verschillende plaatsen en vormen voorkomt. Bodembeheer zal in de toekomst duurzamer moeten worden. Dit kan alleen door wereldwijde samenwerking, zeggen de experts op het gebied van bodemkunde. Stikstof, arseen en lood tasten de gewassen aan en deze zullen minder produceren. Vervuiling komt vroeg of laat in de voedselketen terecht en brengen risico’s voor de mens met zich mee. Kort gezegd, we worden er ziek van.

Veroorzaker

De veroorzaker van de bodemvervuiling is de mens. Ongeveer eenderde van de bodem is in zeer slechte staat. Er zal rigoureus bodemsanering moeten worden toegepast om weer schone grond te krijgen in de toekomst.

Stadsafval

Legaal- en illegaal storten heeft ook veel schade toegebracht aan de bodem. Het eeuwenlang storten van afval in de steden heeft er voor gezorgd dat er een metershoge laag is ontstaan in de steden. Huisvuil en bouwresten liggen vaak onder huizen die er daarna op zijn gebouwd. Maar ook kleine verffabriekjes, voormalige gasfabrieken en leerlooierijen hebben ernstig vervuilde grond veroorzaakt. In de jaren’70 werden woonwijken nog wel eens bouwrijp gemaakt met vervuild slib. Tot de jaren ’80 zijn op vuilnisbelten illegale stortingen gedaan van radioactief afval. Denk maar eens aan Lekkerkerk en de Coupépolder.

Bodemverontreinigingen saneren

Vervuiling die een bedreiging vormen voor mens en ecosysteem zal rigoureus moeten worden gereinigd. Financiële stimuleringsregelingen zullen daarbij moeten helpen. Er is al veel gedaan en in de komende jaren zullen de bodemlocaties worden aangepakt die een risico vormen voor het grondwater. Eigenaren van vervuilde grond moeten deze zo snel mogelijk opruimen. Het streven is dat na 2020 alle grote vervuilde bodemlocaties veilig moeten zijn voor mens en milieu.

Tips voor de particulier

Heb je een moestuin of heb je een plek waar je deze kan realiseren? Ga dan informeren bij de gemeente of de grond in aanraking is geweest met vervuilende stoffen. Dit kan zo maar van een oude fabriek zijn, die daar jaren geleden heeft gestaan. Sommige verontreinigde stoffen kunnen worden opgenomen door groente en fruit. Op die manier kan het weer in jou lichaam terechtkomen. Let op je kinderen! Juist oude fabrieksterreinen zijn aantrekkelijk voor kinderen. Mogelijk komen ze in aanraking met vervuilde grond. Wanneer je een woning koopt of een stuk grond om op te bouwen is het verstandig om na te gaan wat er in het verleden met deze grond is gebeurt.