De CO2 Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat organisaties stimuleert CO2 bewust te handelen. Een managementsysteem volgens de CO2 Prestatieladder helpt organisaties structureel CO2 te reduceren, zowel binnen de eigen bedrijfsvoering, bij het uitvoeren van projecten als in de keten. Het aantal uitgegeven CO2 Prestatieladder certificaten is de afgelopen tijd flink toegenomen. In 2010 waren slechts 12 organisaties gecertificeerd. Inmiddels is in 2022 het 1200ste certificaat uitgegeven.

De treden van de ladder

De CO2 Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus, ook wel treden genoemd. De behaalde trede geeft aan in hoeverre een organisatie bewust omgaat met energieverbruik en CO2-uitstoot. Hoe hoger op de ladder, hoe meer de organisatie doet aan CO2 reductie. Tot en met trede drie is er alleen aandacht voor de uitstoot binnen de eigen organisatie en haar projecten. Bij trede vier richt de organisatie zich naast de eigen organisatie ook op innovatie en CO2 reductie in de keten. De organisatie stelt doelen die breder liggen dan binnen de eigen organisatie. Op trede 5 worden doelstellingen ook daadwerkelijk gerealiseerd in de keten.

Certificeren op de ladder

Wanneer een organisatie wil certificeren op de CO2 Prestatieladder moet zij, ongeacht het niveau, voldoen aan de algemene eisen van de ladder. Een voorbeeld van zo’n algemene eis is een contributie aan de SKAO. Daarnaast is ook per niveau een set eisen vastgesteld. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  • Inzicht: Het bepalen van de CO2 footprint en de energiestromen.
  • Reductie: Het ontwikkelen van beleid, het stellen van ambitieuze doelen en het nemen van maatregelen om de CO2 reductie daadwerkelijk te realiseren.
  • Transparantie: Het vormgeven van de in- en externe communicatie over het CO2 beleid.
  • Participatie: Het deelnemen aan initiatieven in de keten met betrekking tot CO2 reductie.

Een onafhankelijke, certificerende instelling toetst een organisatie op de eisen van de ladder. Een organisatie moet voldoen aan de eisen van het niveau waarop zij certificeert, inclusief de eisen van de onderliggende niveaus. Het behaalde certificaat is drie jaar geldig. Echter, de organisatie moet alsnog elk jaar een beoordeling laten uitvoeren door een certificerende instelling om tussentijds te toetsen of nog aan de eisen wordt voldaan. Na drie jaar moet de organisatie opnieuw opgaan voor certificatie.

Voordelen van de CO2 Prestatieladder

Met een certificaat op één van de vijf niveaus toon je aan dat jouw organisatie voldoet aan de eisen van de CO2 Prestatieladder voor dat niveau. De voordelen van een certificaat op de CO2 Prestatieladder zijn:

  • Het realiseren van energiebesparing en het terugdringen van de CO2 uitstoot;
  • Kostenbesparing omdat organisaties gedwongen worden kritisch te kijken naar uitgave op het gebied van energie;
  • Gunningsvoordeel en fictieve korting bij aanbestedingen;
  • Continue verbetering van het CO2 reductiemanagementsysteem;
  • Aantoonbaar maken actief bezig te zijn op het gebied van duurzaamheid en daarmee het imago als duurzame organisatie versterken;
  • Vrijstelling voor de EED Energie-audit, bij certificering op niveau 3 of hoger.